Stichting Urgentiebepaling Woningzoekenden Rijnmond

Hoe vraag ik urgentie aan?

Voor het aanvragen van urgentie neemt u contact op met de woningcorporatie in uw eigen woonplaats.

Woont u buiten de regio Rotterdam, dan is urgentie alleen mogelijk als:
u duurzaam afhankelijk bent van directe zorg van een instelling of u bent degene die mantelzorg ontvangt of verleent aan een zorgbehoevende in de regio Rotterdam.

Als u vanwege geweld en/of bedreiging in een Blijf van mijn lijf huis verblijft en het noodzakelijk is om naar de regio Rotterdam te verhuizen omdat terugkeer naar de gemeente van herkomst niet tot de mogelijkheden behoort. Als u een urgentie heeft gekregen buiten de regio, dan is deze niet geldig in de regio Rotterdam.

Wat zijn de kosten?

Het aanvragen kost € 35. Aanvragen om medische redenen worden eventueel doorgestuurd naar een medisch adviseur. Hier worden extra kosten voor in rekening gebracht. Voor dit medische onderzoek betaalt u € 50.

Wat zijn de voorwaarden voor het aanvragen van urgentie en op welke gronden is het mogelijk?

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden voor het verkrijgen van urgentie. De urgentieregels zijn opgenomen in de Verordening woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2015.

De volledige voorwaarden kunt u downloaden op de homepage van onze website.
  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U woont direct voorafgaand aan de aanvraag in de regio Rotterdam.
  • U heeft geen huurschuld en er is geen sprake van overlast. Als u een huurachterstand heeft, waarvoor een betalingsregeling getroffen, dan is een urgentieaanvraag wel mogelijk.
  • Het verzamelinkomen van uw huishouden, zoals bekend bij de Belastingdienst, is niet hoger dan €38.035 per jaar (2019). Om de hoogte van uw inkomen te kunnen bepalen verwijzen wij u naar www.woonnetrijnmond.nl waarbij u onder 'mijn gegevens' het inkomen kunt uitrekenen.
  • U en eventuele gezinsleden hebben de Nederlandse nationaliteit of een wettelijke verblijfsstatus.
  • De noodsituatie, op grond waarvan u urgentie aanvraagt, is niet door uw eigen toedoen ontstaan
  • Het huisvestingsprobleem is redelijkerwijs niet op een andere wijze op te lossen.
Van alle gevraagde gegevens moet u bewijsstukken kunnen overleggen en dient u eveneens gebruik te maken van de bijlage behorend bij de specifieke urgentiegrond. Deze vindt u op de homepage van onze website

Doe de urgentietest om uit te zoeken of het zin heeft een urgentieaanvraag in te dienen.
Naar stap 2: Uw aanvraag