Stichting Urgentiebepaling Woningzoekenden Rijnmond

Vraag: Woont u zelfstandig op uw huidige woonadres en bent u de rechtmatige bewoner?

ja        nee

Vraag: Heeft u medische klachten vanwege de woning? (Bijvoorbeeld door trappen in de woning.)

ja        nee

Vraag: zijn de klachten ontstaan na dat u in uw huidge woning bent komen wonen?

ja        nee

Vraag: Woont u zelfstandig op uw huidige woonadres en bent u de rechtmatige bewoner?

ja        nee

Vraag: Is de zelfstandige woonruimte door de gemeente onbewoonbaar verklaard?

ja        nee

Vraag: Is de woning feitelijk onbewoonbaar door bijvoorbeeld brand of overstroming?

ja        nee

Vraag: Is de woning binnen 3 maanden te herstellen?

ja        nee

Vraag: Woont u zelfstandig op uw huidige woonadres en bent u de rechtmatige bewoner?

ja        nee

Vraag: Kunt u vanwege echtscheiding of beëindiging samenwoning de woonlasten niet meer betalen?

ja        nee

Vraag: Is een inkomstendaling de reden dat de woonlasten te hoog zijn?

ja        nee

Vraag: Heeft u de (alleen)zorg over één of meer minderjarige kinderen?

ja        nee

Vraag: Heeft u een koopwoning?

ja        nee

Vraag: Ligt de huurprijs van uw woning boven de maximale huurprijs volgens de Huurtoeslag van de Belastingdienst?

ja        nee

Vraag: Staat de woning op uw naam?

ja        nee

Vraag: Woont u zelfstandig op uw huidige woonadres en bent u de rechtmatige bewoner?

ja        nee

Vraag: Is er sprake van overlast, veroorzaakt door buren?

ja        nee

Vraag: Hebben de problemen die u ondervindt te maken met de omgeving?

ja        nee

Vraag: Is er sprake van ernstig (huiselijk) geweld en/of bedreiging?

ja        nee

Vraag: Moet u vanwege veligheidsredenen verhuizen?

ja        nee

Vraag: Is verblijf in de zelfstandige woonruimte onmogelijk?

ja        nee

Vraag: Verblijft u momenteel in een hulpverleningsinstelling en heeft u een traject afgerond of doorloopt u momenteel een hulpverleningstraject en moet het traject worden voortgezet onder begeleiding en moet u op grond hiervan doorstromen naar zelfstandige woonruimte?

ja        nee

Vraag: Heeft u direct voorafgaand aan het hulpverleningstraject aansluitend in de regio Rotterdam gewoond?

ja        nee

Vraag: Was u inwonend of woonde u zelfstandig direct voorafgaand aan het hulpverleningstraject?

zelfstandig        inwonend

Vraag: Bent u door of tijdens de problematiek die leidde tot het volgen van het traject de zelfstandige woonruimte kwijtgeraakt?

ja        nee

Vraag: Kunt u terug naar dit laatste inwoonadres?

ja        nee

Vraag: Behoort het huren van een kamer ook tot de mogelijkheden om het huisvestingsprobleem op te lossen?

ja        nee

Vraag: Heeft u direct voorafgaand aan de opvang, minimaal één jaar aansluitend in de regio gewoond?

ja        nee

Vraag: Was u inwonend of woonde u zelfstandig?

zelfstandig        inwonend

Vraag: Bent u de woning kwijtgeraakt door uw problematiek?

ja        nee

Vraag: Kunt u terug naar dit laatste (in)woonadres?

ja        nee

Vraag: Is het krijgen van een woning, de enige oplossing voor uw huisvestingsprobleem?

ja        nee

Vraag: Bent u vanwege huiselijk geweld of problemen van relationele aard in een tijdelijke opvang terechtgekomen?

ja        nee

Vraag: Was u direct voorafgaand aan de tijdelijke opvang woonachtig in de regio Rotterdam?

ja        nee

Vraag: Is er sprake van een zodanige ernstige situatie dat u vanwege veiligheidsredenen niet meer terug kunt keren naar andere woonruimte in de gemeente of regio van herkomst.

ja        nee

Vraag: Kunt u aangifte(n) van Politie en/of verklaringen van onder andere hulpverleningsinstellingen overleggen waaruit blijkt dat terugkeer vanwege veiligheidsredenen niet meer mogelijk is?

ja        nee

Vraag: Bent u afhankelijk van (mantel)zorg of bent u degene die (mantel)zorg moet verlenen?

afhankelijk        zorgverlener

Vraag: De zorg die aan u verleend moet gaan worden, kan deze geboden worden in de huidige (deel)gemeente waar u momenteel woonachtig bent?

ja        nee

Vraag: Moet u verhuizen naar zelfstandige woonruimte binnen of naar de regio Rotterdam vanwege het feit dat u afhankelijk bent van (mantel)zorg en wordt hiermee opname in een instelling voorkomen?

ja        nee

Vraag: Moet u zich binnen de regio Rotterdam vestigen om (mantel)zorg te kunnen verlenen aan een zorgbehoevende met als doel dat deze persoon langer in de huidige zelfstandige woonruimte kan blijven wonen en hierdoor opname in een instelling wordt voorkomen?

ja        nee

Vraag: Kunt u door middel van verklaringen aantonen dat de zorgbehoevende van uw zorg afhankelijk is?

ja        nee

Vraag: Woont deze persoon die zorg nodig heeft, in een aangepaste woning?

ja        nee

Uitkomst

Uit uw antwoorden is gebleken dat het geen zin heeft om een aanvraag in te dienen.

Voor een eventuele toelichting kunt u contact opnemen met de woningcorporaties in de regio Rotterdam of met SUWR.