Stichting Urgentiebepaling Woningzoekenden Rijnmond

Hoe vraag ik urgentie aan?

Voor het aanvragen van urgentie gaat u naar de woningcorporatie in uw eigen woonplaats.

Woont u buiten de stadsregio Rotterdam, dan is urgentie alleen mogelijk op grond van afhankelijkheid van instellingen of personen die gevestigd of woonachtig zijn in een van de regiogemeenten. Als u een urgentie heeft gekregen in uw huidige woonplaats is deze niet geldig in de stadsregio Rotterdam.

Wat zijn de kosten?

Het aanvragen kost € 35. Dit bedrag krijgt u later niet terug. Aanvragen om medische redenen worden eventueel doorgestuurd naar een medisch adviseur. Hier worden extra kosten voor in rekening gebracht. Voor dit medische onderzoek betaalt u € 50. Ook deze bijdrage wordt niet terugbetaald, tenzij er alsnog geen medisch onderzoek plaatsvindt.

Wat zijn de voorwaarden voor het aanvragen van urgentie en op welke gronden is het mogelijk?

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden voor het verkrijgen van urgentie. De urgentieregels zijn opgenomen in de Huisvestingsverordening. De volledige voorwaarden kunt u raadplegen op www.stadsregio.nl/woonruimtebemiddeling onder Services bij overzicht regelingen.
  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U woont direct voorafgaand aan de aanvraag in een van de gemeenten van de stadsregio Rotterdam.
  • U heeft geen huurschuld en er is geen sprake van overlast. Als u een huurachterstand heeft, waarvoor een betalingsregeling getroffen, dan is een urgentieaanvraag wel mogelijk.
  • Het verzamelinkomen van u en uw partner, zoals bekend bij de Belastingdienst, is niet hoger dan €34.911 per jaar (2015). Om de hoogte van uw inkomen te kunnen bepalen verwijzen wij u naar www.woonnet-rijnmond.nl waarbij u onder 'persoonlijke gegevens' het inkomen kunt uitrekenen.
  • U en eventuele gezinsleden hebben de Nederlandse nationaliteit of een wettelijke verblijfsstatus.
  • De noodsituatie, op grond waarvan u urgentie aanvraagt, is niet door uw eigen toedoen ontstaan
Van alle gevraagde gegevens moet u bewijsstukken kunnen overleggen.

Doe de urgentietest om uit te zoeken of het zin heeft een urgentieaanvraag in te dienen.
Naar stap 2: Uw aanvraag